• Praat mee over Union tijdens de algemene ledenvergadering op 27 september

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het officiële moment waarop het bestuur het beleid en de financiën van onze club bespreekt met de leden en waar de leden stemrecht hebben. Woensdag 27 september 2023 staat onze ALV op het programma.

  De ALV zal starten om 20.00 uur in de kantine. Je kunt je aanmelden voor de ALV door een e-mail te sturen aan secretaris@unionvoetbal.nl. Mocht je verhinderd zijn, dan kun je dat ook doorgeven.

  Hieronder vind je de agenda van de ALV. De notulen van de vorige vergadering zijn hier te lezen.

  Agenda ALV 27 september

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Bespreking en vaststelling conceptnotulen ALV vergadering van 20 december 2022
  5. Stand van zaken en ontwikkelingen algemeen door Marc Seveke
  6. Stand van zaken en ontwikkelingen voetbalzaken door Jeroen Jetten
  7. Financiën w.o. jaarrekening 2022-2023 door Marcel van Haaften
  8. Bevindingen van de kascontrolecommissie
  9. Aftreden van Marcel van Haaften als penningmeester
  10. Benoeming Paul Peters in de functie van penningmeester
  11. Financiën w.o. begroting 2023-2024 door Paul Peters
  12. 110-jarig bestaan op 24 februari 2024
  13. Rondvraag
  14. Dankwoord en afsluiting voorzitter