• Fairplay

  Fair Play gedragsregels

  • Gedraag je altijd en overal sportief 
  • Spreek elkaar aan op het gedrag 
  • Geef het goede voorbeeld 
  • Respecteer ieders eigendommen 
  • Afspraak is afspraak! 
  • Houd je aan de spel- én clubregels (ook van de club die je bezoekt) 
  • Accepteer beslissingen die genomen zijn door KNVB, club en scheidsrechter 
  • Respecteer jezelf, de ander en je omgeving.
  Gedragscodes voor voetbalclubs: omdat we plezier in het voetbal moeten houden. Incidenten rond en op het veld willen het plezier in het voetbalspel wel eens bederven,. Daarom hebben 19 Nijmeegse voetbalverenigingen zichverenigd in de Belangenvereniging Voetbal (BV) Nijmegen en samen met de KNVB en de Gemeente Nijmegen de handen ineengeslagen door een convenant te tekenen en een Fair Play campagne te starten.
  Onderdeel van deze overeenkomst is de wens om gezamenlijk gedragscodes te benoemen voor passend gedrag rond en op het voetbalveld. Dit betreft het gedrag van de spelers, trainers, coaches, supporters, spelleiding en ouders. Met behulp van vier cursusavonden in het voorjaar van 2006 is het gelukt om deze gezamenlijke gedragscodes op te stellen.
   
  Union is één van die 19 voetbalverenigingen. De club heeft dit gemeenschappelijk initiatief omarmd en actief deelgenomen aan deze bijeenkomsten om zo een steentje bij te dragen in het geheel. De doelstellingen en de denkrichting van deze gedragscodes bleken goed aan te sluiten bij de manier waarop wij binnen Union het voetbalspel willen benaderen en met elkaar en onze sportieve tegenstanders willen omgaan. De cursus stond onder leiding van NSCU ( Nederlandse Christelijke Sport Unie) en Sportservice Nijmegen in de persoon van respectievelijk Dik Sanders en Brigit Trooster.
   
  Tijdens de bijeenkomsten zijn veel gedachten, ideeën, ervaringen en initiatieven uitgewisseld. Hoofdthema was dat iedereen gewoon graag een sportieve voetbalwedstrijd wil beleven (actief of passief en dat dit niet mag worden verhinderd door onsportief gedrag. ‘Sportiviteit, Respect en Acceptatie’ waren de drie termen die naar voren zijn gekomen als de basis waarop de gedragsregels geschreven moesten worden.
  Nu de gedragsregels gezamenlijk zijn opgesteld beschikken we over een kader waarbinnen wij elkaar kunnen wijzenen aanspreken op gedrag dat ongepast is. 

  Hoofddoel van de Fair Play campagne is het tegengaan van ‘verloedering’ op en rondom de voetbalvelden. Daarbij kunnen gezamenlijk opgestelde gedragscodes helpen. Maar soms moet je meer middelen inzetten om het doel van Fair Play te realiseren. Met ingang van het seizoen 2006-2007 zijn we gestart met het melden en registreren van klachten met betrekking tot onsportief gedrag bij de tegenstander. Leden die onsportief gedrag ervaren kunnen dat melden bij hun eigen vereniging. Het gaat daarbij om serieuze vormen, zowel door spelers, leiders, ouders of anderen. Van belang is ook de wijze waarop iets door de tegenpartij wordt opgepakt, wanneer zich iets vervelends voordoet. Uiteraard kunnen leden ook onsportief gedrag binnen de eigen club melden. Alle verenigingen in de BV hebben toegezegd aan deze registratie mee te doen. 
   
  Binnen Union was het bij de jeugd al gebruikelijk, dat leiders serieuze incidenten melden bij de wedstrijdsecretaris of de jeugdcommissie. In een aantal gevallen volgde daarop contact/overleg met de tegenstander. We willen deze werkwijze verder afstemmen op de fair play campagne en stellen de volgende procedure voor:  indien iemand bij een bepaalde wedstrijd bij de tegenstander negatief gedrag ervaart, kan hij/zij dit melden, rechtstreeks of via de teamleider, bij de fairplaycoördinator.
  Iedereen binnen de club - speler, ouder, begeleider, supporter - kan een klacht melden. Deze klacht wordt door Union op de gebruikelijke manier opgepakt en doorgegeven aan het Meldpunt van de gemeente Nijmegen. Wanneer dat (nog) nodig is, zorgt  het Meldpunt voor een adequate terugmelding aan de tegenstander en eventueel een gesprek met de betreffende voetbalvereniging. De klachten worden tevens ingebracht en besproken in de BV. Voor de volledigheid: het gaat om klachten in de sfeer van sportiviteit en respect over Nijmeegse clubs en niet-Nijmeegse clubs. Onderwerpen als gele/rode kaarten, het staken van wedstrijden en competitie-uitsluiting vallen niet onder deze regeling. Deze zijn exclusief en expliciet voorbehouden aan de afdeling Tuchtzaken van de KNVB.
  De gedragscodes zoals afgesproken in de BV Nijmegen vormen het uitgangspunt voor het beoordelen van de grenzen van sportiviteit en wederzijds respect.
   
  Union roept iedereen op om actief mee te werken met dit gezamenlijk Nijmeegse initiatief. Dus:
  Meld ontoelaatbaar gedrag en werk mee om voetbal leuk te houden!
   
  Onze vereniging is aangesloten bij BV Voetbal Nijmegen. Sportiviteit en respect staat bij BV Voetbal Nijmegen hoog in het vaandel. Klik op het logo om naar de website van de Belangenvereninging Voetbal te gaan, waar je alles vindt over Fair Play bij de clubs in Nijmegen.